mithat samsama facebook hesabı mithat samsama twitter hesabı mithat samsama instagram hesabı mithat samsama pinterest hesabı mithat samsama linkedin hesabı
Anasayfa » Kurumsal Gelişim » Tedarikçi Sadakati Oluşturmak

Geçmişte işletmelerin en önemli amaçlarından birisi tedarik ettikleri ürün ya da hizmetleri en uygun maliyetlerde gerçekleştirecek tedarikçiler bulmalarıydı. Ancak, günümüz işletmeleri için bu amaç yeterli olmamaktadır.

Şimdi en uygun tedarikçiyi bulmak değil, aynı zamanda elde tutabilmek de bunun önemli bir parçası olmaktadır. Tedarikçiyi elde tutmak, başka bir deyişle sadakat ve bağlılık sağlayabilmek için tedarikçi memnuniyeti önemli olmaktadır.

                  Tedarik Zinciri Yönetimi, müşteriye, doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan ürün akışının bütünleşmiş yönetimidir. Bir başka deyişle zincir içinde yer alan temel iş süreçlerinin entegrasyonunu sağlayarak tedarik memnuniyetini artıracak stratejilerin ve iş modellerinin oluşturulmasıdır.

Teknolojinin gelişmesine ve rekabetin artmasına bağlı olarak tedarikçi memnuniyeti ve sadakati zorlaşmaktadır. Ayrıca, yeni tedarikçi bulma maliyetinin, elde bulunanı korumaktan fazla olması, işletmeler açısından Tedarik Zinciri Yönetimi’ni gerekli kılmaktadır. İşletmeler, faaliyetlerini sürdürürken hem iç (çalışanlar) hem de dış (tedarikçiler, müşteriler) desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. dış müşterilerin mutluluğu, iç müşteriler aracılığıyla sağlanmaktadır. dış müşteriler ise, iç müşterilere iş devamlılığı veya iş güvenliği sağlamaktadırlar. İç müşterilerin varlığı, dış müşterilerin sürekliliği ve verimlilikleri ile doğru orantılıdır.

Sadakatin en önemli unsurlarından biri olan tedarikçi memnuniyeti, pazarlama yönelimli ilişki yönetimi olan Tedarik Zinciri Yönetiminin en önemli çıktısı olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla Tedarik Zinciri Yönetiminin nihai amacı tedarikçi tatminini sağlamaktır. Ancak, uygulamada tedarikçi tatminini sağlamak oldukça zor bir görevdir. Tedarikçi memnuniyeti sağlamak için işletme kültürünün ve tedarikçi odaklı bir yönetim felsefesinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Tedarikçi memnuniyetinin sağlanmasında, tedarikçi beklentileri ve tercihleri hakkında sık sık geribildirim yapılarak tatminsizliğe yol açan etkenler belirlenmektedir. Tedarikçiyle etkileşimi geliştirmek için iletişim kanallarının zenginleştirilmesi, hizmet ve ürün hakkında tedarikçilerin olumlu veya olumsuz eleştirilerinin alınması işletme için önem arz etmektedir. Çünkü işletme kazancının büyüklüğü tedarikçi memnuniyetiyle doğru orantılıdır.

Tedarikçi memnuniyeti oluşturmada aşağıdaki hususlar etkili olmaktadır;

Özgüven

Tedarik Zinciri Yönetimi, çalışanlara gerekli bilgi ve tecrübe kazandırarak kendilerine olan özgüvenin artırılmasını sağlamaktadır. Özgüvenini sağlamış çalışanların tedarikçi memnuniyetini gerçekleştirilmesinde daha etkin rol aldıkları gözlenmiştir.

Güvenilirlik

Tedarikçi beklentilerine göre tedarikçilere tam ve güvenilir hizmet verme performansında bulunmak. Tedarikçi ve kurum arasında her türlü yükümlülüklerin yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirileceği konusunda güvence verebilmek. Kurumsallaşmanın temelinde güvenin yattığının bilinciyle tedarik hizmeti veren ve alan arasında, açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verilmesi, zamanında, eksiksiz ve verilen sözler doğrultusunda hizmet sunulması.

Uygunluk

Tedarik hizmeti veren ve alan arasında belirlenen tüm yasalara, düzenlemelere ve standartlara uyumlu olunmalı.

Şeffaflık

Ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, tedarikçi hizmeti veren ve alan ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulması.

Sistemli çalışmak

Günümüzün başarı kavramında çok çalışmanın yerini planlı, programlı ve sistemli çalışmaya bıraktığı bilincinde olmak. Planlı ve programlı çalışmada amaçlar belirlenmiş ve zaman belirli bir plan içinde düzenlenmiş olmalı.

Tedarikçi sadakati için öncelikle işletmede tedarikçi kültürü ve tedarikçi yönlü bir yönetim anlayışının oluşturulması, bu anlayışın çalışanlar tarafından benimsenmesi ve sürdürülmesi gerekmektedir. Tedarikçi sadakatinin oluşmasında, müşteri kalitesi, yönetim kalitesi, sistem kalitesi, insan kalitesi, teknoloji kalitesi, tedarik kalitesi, ürün kalitesi ve hizmet kalitesi, gibi unsurlar etkili olmaktadır. Biz bunu kısacası “8K” kriterlerinden oluşan yönetim alayişimiz olarak tanımlamaktayız. 

Şirketimizin rekabet edebilirliği için bir yandan tedarikçilere odaklanırken diğer yandan tüm değer paydaşların (çalışanlar, müşteriler, hissedarlar ve toplum) ihtiyaçlarını göz önüne alarak, faaliyetlerimizi uzun vadede sürekli geliştirmeyi amaçlayan, kapsamlı ve temel bir yönetim anlayışını benimsemekteyiz. Bu yönetim anlayışını kurum kültürüyle sentez ederek başarıyla uygulamaktayız.

Unutulmamalıdır ki; bu unsurların yanında duygusal unsurların da etkileri dikkate alınmalıdır. İşletmeler kurumsal imajlarını ya da ürünlerinin imajlarını yaşam biçimleri ile özdeşleştirerek, ürünlerine ya da kurumsal imajlarına simgesel anlamlar yüklemeli ve bu şekilde tedarikçileri ile duygusal sadakat yaratmaya çalışmalıdır.YORUMLAR

Yorum Yaz

PROFİLİM

1977 yılında Adıyaman’ın Gerger ilçesinde dünyaya geldi. Kalabalık bir ailede büyüdü. 
Devamı ...

TWEETS

KİTAP YORUM

GÜÇLÜ MARKALAR

Devamını Gör
KÜRESEL MARKA

Devamını Gör
DİVAN-I HİKMET

Devamını Gör
GÖRÜNMEYENİ DÜŞÜNMEK

Devamını Gör
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN

Devamını Gör

E-Bulten

Yukarı