mithat samsama facebook hesabı mithat samsama twitter hesabı mithat samsama instagram hesabı mithat samsama pinterest hesabı mithat samsama linkedin hesabı
Anasayfa » İletişim » İletişimin Önemi

İşletmelerin temel başarısı işletme birimleri arasında etkin iletişim sağlanmasına bağlıdır. İşbölümünün artması şirket çalışanlarının karşılıklı olarak birbirleriyle bağımlı olmaları sonucunu doğurmaktadır.

Bir bireyin performansının bir diğerininkini etkilediği ve diğerleri tarafından etkilendiği bir durumda bireyler arası karşılıklı iç bağımlılık söz konusudur. Bu bağımlılık bireysel faaliyetlerin eş güdümünü gerektirir. Şirketin amaçlarına ulaşabilmesi için bireysel faaliyetlerin düzenli, birbirleri ile uyum içinde gerçekleştirilmesi gerekir. Bu eş güdümün başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ise kuşkusuz bireyler arasında etkin iletişimi gerektirecektir.

İletişim olmadan şirket çalışanlarının belirli bir amaç ya da amaçlara yönelik olarak uyumlu çalışmaları düşünülemez. Günümüzün yöneticisi kendisi ve astları arasında ortak bir anlayışa ve işbirliğine ulaşmak istiyorsa doyurucu bir iletişimin gerekli olduğunun farkında olmak zorundadır. İletişim; çalışanların dikkatini başarılması gereken amaçlar üzerinde topla, şirket üyelerine kendilerine düşen görevleri yerine getirmek için gerekli bilgileri veri, iş görenleri güdüler, iş görenlerin şirkete katkıda bulunmalarını ve bu katkılarının kanalize edilmesini sağlar. Kısaca iletişim kurumsal yaşamın sürdürülebilmesi, amaçlara ulaşılabilmesi için gereken hayati önem taşıyan unsurlardan biridir.

                Kurum içinde yer alan birimler ve özellikle karar merkezleri arasında işleyen iletişim düzeni yönetimin başarılı olmasını etkiler. İşletmelerde çizilen amaçlardan sapmaksızın gelişme olanağının sağlanması için yönetim işlevini üstlenmiş sorumlu kişiler arasında görüş ve düşünce birliğinin gerçekleşmesi gerekir. Kaldı ki, bu birlik sadece yöneticiler için değil, ayni zamanda yönetici-iş gören ve iş görenler arası düzeyde de sağlanabilmelidir. Bu iş ve güç birliğinin gerçekleştirilmesi için işletmede her düzeyde yer alan kişiler arasında sürekli ve düzenli bir iletişim gerektiği açıktır.

Yönetsel basarinin özünü alınan kararların etkinliği oluşturur. Kararların alınmasında en önemli konu gerekli ve yeterli bilgilerin toplanmasıdır. Birimler arası mesajlaşma ve diyaloglarında verilen mesaj eksik olmamalı yani aranılan her bilgiyi içermelidir; hiçbir çalışan unutulmamalı özellikle teknik veriler ve konunun ekonomik ve sosyal yönü ihmal edilmemelidir.

 Sunulan bilgi, şirketin gereksinmelerini karşılayacak nitelikte olmalıdır. Bilgiler;

 - Dengeli olmalıdır; bu koşul birincisini tamamlar niteliktedir ve farklı verilerin alıcının sorumluluğuna uygun düşmesini önermektedir.

 - Açık ve anlaşılabilir olmalıdır; alıcının anlayacağı biçimde belirli bir düzen, form ve dil kullanılmalıdır.

 - Denetlenebilir nitelik taşımalıdır; alıcıya iletilen bilginin tekrarlanması ve iyi anlaşıldığının bilinmesi gerekir. Feedback (yansıma) kuralı bu şekilde gerçekleşmiş olur.

 - Hızlı olmalıdır; mesaj zamanında verilmelidir.

 - Gerçek olmalıdır; alıcıların her birine değişik bilgiler yerine gerçek olanı iletmek gerekir.

 - Doğru olmalıdır; haberin akis yönü bilerek saptırılmamalı, alıcıya hiç bir şeyden kaçınmaksızın gerçek iletilmelidir. Özellikle mesaj üzücü ve sıkıcı dahi olsa cesaretle alıcısına duyurulmalıdır.

- Geniş kapsamlı olmalıdır; gerekli olan bütün bilgilerin alıcıya iletilmesi zorunludur. Unutkanlık tehlikesi bir tuzak olabilir. Deneyler bu hatanın sık sık islendiğini ortaya koymuştur.

 - Kötüye kullanılmamalıdır; bu koşul haberlerin yönetici veya uygulayıcı olsun bireylerin kişiliğine ve özel yaşantısına saygılı olmasını önerir.

Bir yöneticinin kişisel etkinliği iletişim konusunda bilgi ve yeteneğine bağlıdır. Yönetici kendisine bağlı çalışanlarla normal isleyen kanallar aracılığı ile yeterli, doğru ve gerekli bilgiler iletirken, onlardan gelen bilgileri almayı ve anlamayı bilmelidir. Bir bakıma yönetici bilgi girdi/çıktıları ile bir tür server (dağıtıcı) görevini üstlenmektedir.

Yöneticilere düsen önemli sorumluluklar;

- Yönetici iletişimin anlam, ruh ve önemini kabul ve idrak etmelidir. Böylelikle en üstteki basamaktan en alttakine kadar her kişi aynı şeyi düşünür, aynı şeyi duyar ve aynı şeyi yapar duruma gelebilir. İletişimin gereksizliğine inanmış bir yönetici veya yönetici grubunu yönetimindeki kuruluşlardan başarılı sonuçlar beklemek olası değildir.

 - Yönetici iletişim kavramının, başarının önemli bir parçası olduğuna inanmalıdır. Bu inanca sahip olmayan yöneticilerin bulunduğu bir kuruluşta yönetimi işleten çarklar geleneksel ilke ve kurallardır.

 - İletişim düzeni, çalışanlar üzerinde bina edilmiş bir yapıdır. Her kişinin bu düzendeki görevinin önemi mutlaka kabul edilmelidir. Aksi halde bireyler aracılığıyla, normal çalışması aksatılmış bu düzen mutlaka kötü sonuçlar doğurur.

Bir kurumsal yapıda iyi bir iletişim düzeninin uygulanması ancak iyi yöneticilerle mümkündür. Kurum içi ve dişi çeşitli bilgilerin olumlu biçimde en yukarıdan en aşağıya doğru ulaştırılmasında yöneticiler, kilit noktaları meydana getirirler. Böylelikle çalışanlar yöneticilerin kendilerinden ne beklediğini, ne isteyebileceğini ve ne yapmaları gerektiğini bilebilirler.

Yöneticilerin çalışanlardan gelen bilgilere ilgisiz davranmalarıdır. Oysa çalışanların bilmedikleri birçok bilgilerin yöneticiler tarafından bilinmesi ne kadar gerçekse, bir takım şeylerin de yöneticilerin gözlerinden kaçarak çalışanlar tarafından bilindiği o ölçüde bir gerçektir.

İletişimde en büyük sorumluluk yönetici kadrolara düşer. Bu tür yöneticiler yukarıdan gelen mesajların alt basamaklara gönderilmesi ve aşağıdan gelen mesajların üst basamaklara iletilmesi gibi son derece önemli bir görev üstlenirler. Bir yandan, aşağıya inen mesajların özünden bir şey yitirmeksizin ve alıcının anlayacağı düzeyde açık ve anlaşılır hale dönüştürülmesi gerekir, öte yandan yine bu ara basamak yöneticileri tarafından aşağıdan gelen mesajlar üst basamaklara iletilmelidir.YORUMLAR

Yorum Yaz

PROFİLİM

1977 yılında Adıyaman’ın Gerger ilçesinde dünyaya geldi. Kalabalık bir ailede büyüdü. 
Devamı ...

TWEETS

KİTAP YORUM

GÜÇLÜ MARKALAR

Devamını Gör
KÜRESEL MARKA

Devamını Gör
DİVAN-I HİKMET

Devamını Gör
GÖRÜNMEYENİ DÜŞÜNMEK

Devamını Gör
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN

Devamını Gör

E-Bulten

Yukarı